Hệ chuyên gia theo mô hình phân cấp cơ sở tri thức

Le Ho Khanh

Abstract


Hệ chuyên gia theo mô hình phân cấp cơ sở tri thức


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/4/2/11196 Display counter: Abstract : 71 views. PDF : 63 views.

Oktrik

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology