Aircraft landing control problem using hedge algebra the case AND = MIN.

Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu, Lê Xuân Việt, Nguyễn Duy Minh

Abstract


-DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/21/3/1243 Display counter: Abstract : 149 views. PDF : 99 views. PDF (Tiếng Việt) : 15 views.

Oktrik

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology