Về các tiêu chuẩn sản phẩm phần mềm

Nguyễn Xuân Huy

Abstract


Về các tiêu chuẩn sản phẩm phần mềm

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/3/3/12809 Display counter: Abstract : 22 views. PDF : 5 views.

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology