Về việc đưa tin học vào trường phổ thông

Nguyễn Huy Tú

Abstract


Về việc đưa tin học vào trường phổ thông

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/3/4/12818 Display counter: Abstract : 33 views. PDF : 5 views.

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology