Về một thuật toán cài đặt cải biên nhóm phép tính chiếu - chọn - nối

Nguyễn Thanh Thủy

Abstract


Về một thuật toán  cài đặt cải biên nhóm phép tính chiếu - chọn - nối.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/2/3/12846 Display counter: Abstract : 34 views. PDF : 8 views.

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology