Quan hệ giữa khóa của hàm đóng và khóa của lược đồ quan hệ

Lê Văn Bào

Abstract


Quan hệ giữa khóa của hàm đóng và khóa của lược đồ quan hệ

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/2/3/12847 Display counter: Abstract : 31 views. PDF : 6 views.

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology