Một số kết quả về hiệu quả của thuật toán nhận dạng tổ hợp

Ngô Quốc Tạo, Hoàng Văn Kiếm

Abstract


Một số kết quả về hiệu quả của thuật toán nhận dạng tổ hợp

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/2/3/12848 Display counter: Abstract : 51 views. PDF : 14 views.

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology