Một cách tiếp cận việc biểu diễn ảnh của đối tượng qua bóng của nó

Phạm Ngọc Khôi

Abstract


Một cách tiếp cận việc biểu diễn ảnh của đối tượng qua bóng của nó

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/2/3/12849 Display counter: Abstract : 38 views. PDF : 14 views.

Oktrik

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology