Hàm grundy và ứng dụng trong lý thuyết trò chơi.

Đặng Huy Ruận, Bùi Vũ Anh

Abstract


-DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/19/4/1541 Display counter: Abstract : 201 views. PDF : 51 views. PDF (Tiếng Việt) : 77 views.

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology