Mạng nơ ron nhiều lớp với thuật toán học trên cơ sở lọc siêu KALMAN mở rộng

Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu

Abstract


New learning algorithm is suggested for computing the weights of the multilayer neural networks.DOI: https://doi.org/10.15625/1813-9663/14/1/7884 Display counter: Abstract : 92 views. PDF (Tiếng Việt) : 67 views.

Oktrik

Journal of Computer Science and Cybernetics ISSN: 1813-9663

Published by Vietnam Academy of Science and Technology