Vol 17, No 1 (2001)

Table of Contents

Computer Science

Đặng Quang Á
1-9
Hoàng Đình Dung
10-16
Nguyễn Bường
17-20
Trịnh Nhật Tiến
21-30
Vũ Đức Thi
31-34
Vũ Đức Nghĩa
35-39
Nguyến Đình Thuần
40-45
Đỗ Trung Tá, Lê Văn Phùng, Lê Đắc Kiên
46-53
Nguyễn Thanh Thủy, Phan Dương Hiệu
54-61

Cybernetics

Lê Hùng Lân, Nguyễn Văn Bang, Phạm Thị Thu Hương
62-71
Hoàng Chí Thành
72-77
Đặng Công Trạm, Chu Văn Hỷ
78-84
M. B. Abbott, Trương Tùng, Vũ Hồng Châu
85-88
Phạm Quang Trung
89-96
- -