Vol 17, No 4 (2001)

Table of Contents

Computer Science

Hồ Thuần, Hồ Cẩm Hà
1-10
Đoàn Văn Ban, Đàm Gia Mạnh, Nguyễn Thế Dũng, Nguyễn Xuân Huy
11-16
Nguyễn Xuân Huy, Đàm Gia Mạnh, Vũ Thị Thanh Xuân, Kim Lan Hương
17-22

Cybernetics

Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu, Bạch Đông Nam
23-27
Nguyễn Trọng Toàn, Nguyễn Văn Tuấn
28-36
Vương Quang Khải, Nguyễn Thúc Hải
37-44
Dương Anh Đức, Trần Minh Triết, Lương Hàn Cơ
45-57
Lê Hoài Bắc, Lê Hoàng Thái
57-65
Nguyễn Xuân Thái
66-68
Đặng Huy Ruận, Nguyễn Thế Bình
69-72
Nguyễn Công Định
73-77
Hoàng Quang
78-86
Lê Mạnh Thạnh, Trương Công Tuấn
87-96
- -