Vol 16, No 3 (2000)

Table of Contents

Computer Science

Nguyễn Ngọc Kỷ
1-6
Đoàn Văn Ban
7-15
Vũ Ngọc Phàn
16-22
Trần Thọ Châu
23-31
Vũ Văn Hùng
32-38
Nguyễn Quốc Anh, Phạm Hồng Hạnh, Hồ Sỹ Lợi
39-46
Đỗ Đức Giáo, Đặng Thị Nga, Vũ Lê Tú
47-55
Đỗ Tấn Phong, Hồ Thuần, Hà Quang Thụy
56-64
Ngô Quốc Tạo, Đỗ Năng Toàn
65-74
Vũ Đình Hòa
74-83
- -