Vol 13, No 2 (1997)

Table of Contents

Computer Science

Phí Mạnh Lợi
1--9
Vũ Đức Thi
10--17
S, Hoàng, R. Baraille, O. Talagrand, X. Carton, P.De Mey
18--40
Nguyễn Như Chương, Trần Đăng Điện
41--44
Vũ Thanh Hà
45--54
Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Hữu Đức
55--64
Phương Minh Nam
65--75

Cybernetics

Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu
76--84