Vol 13, No 4 (1997)

Table of Contents

Computer Science

Đoàn Văn Ban
1--10
Đỗ Năng Toàn
25--32
Đặng Quang Á
33--45
Đặng Văn Đức, Lê Quốc Hưng, Trần Cẩm Ngân
53--62
Nguyễn Bường
63--67
Trần Văn Ngọc
68--74
Nguyễn Trọng Toàn, Nguyễn Đức Nghĩa
81--90
Phương Minh Nam, Lê Tiến Vương
91--97
Vu Duc Thi
98--102
Nguyễn Nam Hải, Phí Mạnh Lợi
103--114

Cybernetics

Vũ Ngọc Phàn
11--24
Nguyễn Văn Châu
46--52
Chu Văn Hỷ
75--80