Author Details

Châu, Trần Minh

  • Vol 1, No 4 (1985): - Computer Science
    Thư viện chương trình xử lí thông tin ban đầu nhận dạng đặc tính động học, chọn chế độ làm việc hợp lí và tính toán thiết kế liên hợp máy nông nghiệp
    Abstract  PDF (Tiếng Việt)