Author Details

Chau, Tran Tho, Publishing House for Science and Technology, Vietnam

  • Vol 4, No 1 (1988) - Computer Science
    Bài toán tương đương ngôn ngữ trên lưới Petri suy rộng
    Abstract
  • Vol 4, No 2 (1988) - Computer Science
    Bài toán NP-đầy đủ đối với lưới Petri – suy rộng dưới dạng SM (self-modifying –net) thuộc lớp PSMonce
    Abstract  PDF