Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 1, No 4 (1985) Speedup the execution of the BASIC program Abstract   PDF
Vu Duy Man
 
Vol 23, No 4 (2007) Spring codes with algebraic approach. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thành Nam, Phan Trung Huy
 
Vol 14, No 4 (1998) SQL query expressed in relational calculus Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Thuần, Trần Thiên Thành
 
Vol 25, No 2 (2009) Stability of some difference schemes for solving the three-dimensional matter transport diffusion equation and applications Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đức Lăng, Trần Gia Lịch
 
Vol 12, No 4 (1996) Stability of the principles of minimal specificity and maximal buoyancy Abstract   PDF
Do Van Thanh
 
Vol 26, No 3 (2010) Stabilizing inverted pendulum using neural networks. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Đức Thành, Dương Hoài Nghĩa
 
Vol 19, No 1 (2003) Standard binary derivative complexity for the test randomness of finite binary sequence. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Hải Yến
 
Vol 17, No 2 (2001) Standardization of documents compiling in the Vietnamese fonts in microsoft word. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Cao Đình Thi
 
Vol 22, No 1 (2006) Statistical study on Vietnam population's dynamics in period 1878-2003 with 150 trend models. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Hoài Chương
 
Vol 30, No 1 (2014) Statistical syntax-based machine translation approach to diacritization problem Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Minh Hai, Nguyễn Minh Tuấn
 
Vol 14, No 3 (1998) Structure of multivalued dependencies in relation scheme Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Thuần, Lê Văn Bào, Hồ Cẩm Hà
 
Vol 24, No 4 (2008) Study on control of two-wheeled mobile robot Abstract     PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Phúc Thịnh, Nguyễn Duy Phúc, Nguyễn Tân Tiến
 
Vol 29, No 2 (2013) Study on detection of crack on the quail egg shell using image processing and neural networks Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Hoàng Sơn, Nguyễn Tấn Tiến
 
Vol 23, No 4 (2007) Study on the routing mechanisms in ip over wdm networks with overlay model. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hữu Bình, Võ Thanh Tú
 
Vol 11, No 2 (1995) Sử dụng hệ cappa cho việc xây dựng kế hoạch phát triển nông nghiệp Việt Nam Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Trung Lập
 
Vol 2, No 1 (1986): Sử dụng máy tính DARO 1840 vào công tác thống kê chất lượng thông tin liên lạc Abstract   PDF
Phạm Thế Quế
 
Vol 13, No 4 (1997) Sử dụng phân tích hướng đối tượng để phát triển những hệ thống lớn tích hợp Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Văn Ban
 
Vol 2, No 4 (1986) Sự tồn tại và duy nhất nghiệm của một lớp các bài toán giá trị ban đầu dạng phương trình tiến hóa Abstract   PDF
Lê Ngọc Lăng
 
Vol 32, No 1 (2016) Symbolic Computational Models for Intuitionistic Linguistic Information Abstract   PDF
Phạm Hồng Phong, Bùi Công Cường
 
Vol 17, No 2 (2001) System parameter estimation methods using template functions. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Laszlo Keviczky, Phạm Huy Thỏa
 
Vol 24, No 4 (2008) Table of Contente Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 27, No 3 (2011) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 27, No 1 (2011) Table of Contents Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF
- -
 
Vol 27, No 2 (2011) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 26, No 4 (2010) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 26, No 3 (2010) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 26, No 1 (2010) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 26, No 2 (2010) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 25, No 3 (2009) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 25, No 2 (2009) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 25, No 1 (2009) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 27, No 4 (2011) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 23, No 2 (2007) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 28, No 1 (2012) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 22, No 3 (2006) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 23, No 1 (2007) Table of Contents. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 24, No 1 (2008) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 24, No 2 (2008) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 21, No 3 (2005) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 23, No 3 (2007) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 22, No 1 (2006) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 22, No 2 (2006) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 22, No 4 (2006) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 20, No 1 (2004) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 20, No 2 (2004) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 20, No 3 (2004) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 19, No 2 (2003) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 19, No 1 (2003) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 19, No 3 (2003) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 19, No 4 (2003) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 18, No 4 (2002) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 18, No 3 (2002) Table of Contents. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 18, No 2 (2002) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 23, No 4 (2007) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 17, No 1 (2001) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 17, No 2 (2001) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 17, No 3 (2001) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 17, No 4 (2001) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 18, No 1 (2002) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 20, No 4 (2004) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 28, No 2 (2012) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 28, No 3 (2012) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 28, No 4 (2012) Table of Contents Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF
- -
 
Vol 16, No 1 (2000) Table of Contents. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 16, No 2 (2000) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 29, No 1 (2013) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 16, No 3 (2000) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 16, No 4 (2000) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 29, No 2 (2013) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 29, No 3 (2013) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 30, No 1 (2014) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 30, No 2 (2014) Table of Contents Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF
- -
 
Vol 29, No 4 (2013) Table of Contents Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
- -
 
Vol 30, No 3 (2014) Table of Contents Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF
- -
 
Vol 30, No 4 (2014) Table of Contents Abstract   PDF
- -
 
Vol 31, No 1 (2015) Table of Contents Abstract   PDF   PDF
- -
 
Vol 31, No 2 (2015) Table of contents Abstract   PDF
- -
 
Vol 1, No 1 (1985) Table of Contents Abstract   Untitled
- -
 
Vol 1, No 2 (1985) Table of Contents Abstract   Untitled
- -
 
Vol 1, No 3 (1985) Table of Contents Abstract   PDF
- -
 
Vol 1, No 4 (1985) Table of Contents Abstract   PDF
- -
 
Vol 31, No 3 (2015) Table of Contents Abstract   PDF
- -
 
Vol 31, No 4 (2015) Table of Contents Abstract   PDF
- -
 
Vol 34, No 4 (2018) Table of Contents Abstract   PDF
Table of Contents
 
Vol 13, No 3 (1997) Tái sử dụng phần mềm trong tin học quản lí Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Đức Thành
 
Vol 3, No 3 (1987) Tấm CPU Z80 trên bus VT-64 Abstract   PDF
Nguyễn Văn Tam
 
Vol 1, No 4 (1985): Tăng tốc độ thực hiện các phương trình Basic Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Duy Mẫn
 
Vol 12, No 3 (1996) Task assignment for scheduling jobs and resources in parallel distributed systems Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Pham Hong Hanh, Valery Simonenko
 
Vol 33, No 2 (2017) Taxonomic assignment for large-scale metagenomic data on high-perfomance systems Abstract   PDF
Vinh Van Le, Hoai Van Tran, Hieu Ngoc Duong, Giang Xuan Bui, Lang Van Tran
 
Vol 18, No 2 (2002) TCP enhancements and performance over networks with wireless links. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đình Việt
 
Vol 20, No 3 (2004) technique for establish the table and the graph of four parameters. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thành Lân
 
Vol 18, No 2 (2002) Technology for designing Decision Support Systems. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Trung Tuấn
 
Vol 2, No 1 (1986): Test Abstract   Untitled
Phan Thị Quế Anh
 
Vol 17, No 4 (2001) The 256/384/512-bit version of the Rijndael block cipher. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Dương Anh Đức, Trần Minh Triết, Lương Hàn Cơ
 
Vol 18, No 2 (2002) The absolute stability of fuzzy neural networks. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hùng Lân
 
Vol 20, No 3 (2004) The artificial neural networks - robust adaptive algorithms and applications. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đổng Sĩ Thiên Châu, Trần Thị Hoàng Oanh, Nguyễn Ngọc Khai, Nguyễn Hoàng Minh
 
Vol 17, No 2 (2001) The automata complexity of the language transformation schema that contains operations with restricted degree. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Định
 
Vol 22, No 4 (2006) The averaging operations and their characteristics. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hải Khôi, Nguyễn Lương Đống
 
Vol 14, No 1 (1998): The backpropagation neural network for modelling Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Ngọc Hà, Nguyễn Thanh Thủy
 
Vol 19, No 4 (2003) The commit protocol for mobile distributed transaction management. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Khắc Lịnh, Lê Hữu Lập
 
Vol 16, No 3 (2000) The complexity of some flow-shop schedules with positive task-times Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đình Hòa
 
Vol 16, No 4 (2000) The concepts of the fussy logical scheme and the logical symmetric scheme. The isomorphism between the logical symmetric schemes Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Phan Chí Vân
 
Vol 19, No 4 (2003) The crossover operators for the genetic algorithm in the problem of simple graph coloring. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Xuân Huy, Vũ Thiện Căn
 
Vol 25, No 2 (2009) The dense families of relation schemes and its application Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thi, Nguyễn Hoàng Sơn
 
Vol 22, No 1 (2006) The discovery of multivalued dependencies based on dependency matrices. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Thuần, Hoàng Thị Lan Giao
 
Vol 19, No 3 (2003) The dynamic traffic control method for B-ISDN network Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trần Hồng Quân, Phan Hữu Phong
 
Vol 28, No 1 (2012) The effective evaluation of the guidance method which has the changed interception quantity that adaps to movement of target. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Công Định, Trần Ngọc Hà, Nguyễn Ngọc Khoa
 
Vol 20, No 3 (2004) The equivalent expression between the OODB query language OQL and the object algebra. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Văn Ban, Lê Mạnh Thạnh, Hoàng Bảo Hùng
 
Vol 17, No 4 (2001) The family of languages accepted by pushdown automata with 5-components. Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF
Đặng Huy Ruận, Nguyễn Thế Bình
 
Vol 17, No 1 (2001) The fast algorithm for founding nonpreemptive schedule with some on-time jobs in minimal processing time. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Nhật Tiến
 
Vol 23, No 2 (2007) The finite automates complexity degree of a double-side regular expression Abstract
Đặng Huy Ruận, Vũ Trọng Quế
 
Vol 18, No 4 (2002) The forecasting of the telecommunications service based on neural network. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Trung Hải, Trần Hồng Quân
 
Vol 17, No 1 (2001) The fuzzy system for technical diagnosis of automobile engines. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hùng Lân, Nguyễn Văn Bang, Phạm Thị Thu Hương
 
Vol 20, No 1 (2004) The generalized functional dependencies based on rough sets theory. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đăng Khoa, Vũ Huy Hoàng
 
Vol 12, No 3 (1996) The inverse source problems for the Helmholtz operators Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Le Trong Luc
 
Vol 16, No 4 (2000) The key and normal forms in relation scheme. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Bá Tường
 
Vol 31, No 4 (2015) The minimum total heating lander Abstract   PDF
Mai Thi Dang
 
Vol 19, No 4 (2003) The model representing the spatial objects based on the fuzzy theory and linguistic variable. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Trần Vĩnh Phước, Lưu Đình Hiệp
 
Vol 18, No 4 (2002) The multimedia conceptual model. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Trung Tuấn
 
Vol 20, No 2 (2004) The nonblind and blind equalizers for bilinear and nonlinear systems. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Kỳ Tài
 
Vol 22, No 3 (2006) The number maximal uniquely Hamiltonian graph. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đình Hòa, Đỗ Như An
 
Vol 17, No 1 (2001) The optimal routing problem in Vietnam telecommunication network. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Trung Tá, Lê Văn Phùng, Lê Đắc Kiên
 
Vol 19, No 2 (2003) The piloting software of ATM (Automatic Teller Machine). Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Lê Hoài Anh
 
Vol 31, No 4 (2015) The preservation of good cryptographyic properties of MDS matrix under direct exponent transformation Abstract   PDF
Tran Thi Luong, Nguyen Ngoc Cuong, Luong The Dung
 
Vol 1, No 4 (1985) The program packages for primer information processing, identification of the dynamic characteristic, choosing optimal working regime and design of the agricultural machines Abstract   PDF
Pham Van Lang, Nguyen Huy My, Nguyen Tuan Anh, Tran Minh Chau, Le Sy Hung, Nguyen Thai Hung
 
Vol 18, No 1 (2002) The relationship between direct determination and FD-graph. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Hồ Thuần, Nguyễn Văn Định
 
Vol 21, No 4 (2005) The security internet phone system. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Tam, Đào Văn Thành, Phạm Thanh Giang
 
Vol 23, No 1 (2007) The solution that uses combination between hedge algebra and RBF neural network in the multi-conditions fuzzy control method. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Cát Hồ, Phạm Thanh Hà
 
Vol 26, No 3 (2010) The stability and equivalence of cnn architecture for solving 2d hydraulic equation Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thái
 
Vol 18, No 4 (2002) The structured information composition algorithm for the infinite set of keys of binary search trees in node. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Đức Giáo, Phạm Ngọc Hùng, Đỗ Việt Hùng
 
Vol 22, No 4 (2006) The technique of hedge algebras for rule-based system identification. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Như Lân, Vũ Chấn Hưng, Đặng Thành Phu
 
Vol 21, No 2 (2005) The TimeTableting problem in universities and tabu method. Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Minh Trí, Nguyễn Như Hạnh
 
Vol 22, No 3 (2006) The unsteady flow after dam breaking Abstract   PDF   PDF (Tiếng Việt)
Nguyen Hong Phong, Tran Gia Lich
 
Vol 30, No 1 (2014) The VBLUE queue management mechanism in video environment Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF
Thang Diep Cao, Hai Thuc Nguyen, Giang Linh Nguyen
 
Vol 34, No 1 (2018) THEORETICAL ANALYSIS OF PICTURE FUZZY CLUSTERING: CONVERGENCE AND PROPERTY Abstract   PDF
Pham Thi Minh Phuong, Pham Huy Thong, Le Hoang Son
 
Vol 10, No 1 (1994) Thiết kế bộ điều khiển tự chỉnh thông số PID trên cơ sở hệ luật Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Bá Dũng
 
Vol 12, No 2 (1996) Thiết kế các ngôn ngữ mô tả và xây dựng cơ sở tri thức cho các phần mềm trợ giúp giải bài toán hình học Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thanh Thủy
 
Vol 13, No 3 (1997) Thiết kế hệ thống điều khiển số tối ưu bền vững với phản hồi đầu ra Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Chu Văn Hỷ
 
Vol 13, No 2 (1997) Thiết kế và cài đặt giao diện đồ họa trợ giúp học sinh vẽ hình phục vụ học sinh giải bài toán chứng minh hình học phẳng Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Hữu Đức
 
Vol 2, No 1 (1986): Thiết kế và cài đặt hệ chương trình điều khiển terminer vi tính chuyên dụng MP1000 vào hệ điều hành máy tính MINI16 Abstract   PDF
Đỗ Minh Thái
 
Vol 11, No 3 (1995) Thiết kế và cài đặt hệ nén dữ liệu thông minh IDCS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thanh Thủy
 
Vol 7, No 1 (1991) Thiết kế và cài đặt hệ quản trị và xử lí dữ liệu - ảnh: DIMS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Văn Ban, Giang Vũ Thắng, Ngô Quốc Tạo
 
Vol 21, No 1 (2005) Thiết kế và cài đặt một hệ xử lý vân tay. Abstract
Phương Minh Nam
 
Vol 12, No 4 (1996) Thiết kế và cài đặt một thủ tục mạng Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hải Châu
 
Vol 4, No 3-4 (1988) Thiết bị đo nhiệt độ cao ORP - 16 và ORP - 16 - IC Abstract   PDF
Nguyen Van Chau, Nguyen Ky Phuong, Hoang Dac Thang, Nguyen Thai Hung
 
Vol 1, No 4 (1985): Thư viện chương trình xử lí thông tin ban đầu nhận dạng đặc tính động học, chọn chế độ làm việc hợp lí và tính toán thiết kế liên hợp máy nông nghiệp Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Văn Lang, Nguyễn Huy Mỹ, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Minh Châu, Lê Sỹ Hùng, Nguyễn Thái Hưng
 
Vol 11, No 3 (1995) Thuật toán giải bài toán điều khiển tối ưu với rang buộc dạng Alternative Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thanh Hà
 
Vol 24, No 3 (2008) Thuật toán hiệu quả khai phá tập mục lợi ích cao trên cấu trúc dữ liệu cây Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF
Vũ Đức Thi, Nguyễn Huy Đức
 
Vol 6, No 4 (1990) Thuật toán nhận dạng thích nghi các đối tượng trong hệ thị giác máy Abstract   PDF
Ngo Quoc Tao, Hoang Kiem
 
Vol 7, No 2 (1991) Thuật toán Systolic cho các phép toán cơ sở dữ liệu quan hệ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đoàn Văn Ban, Nguyễn Ngọc Thuần
 
901 - 1050 of 1189 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>