Tối ưu hóa truy vấn dữ liệu hướng đối tượng

Trương Ngọc Châu
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
July, 2011
Full text (external site)
 

Abstract

1- Nghiên cứu các mối quan hệ giữa các đối tượng tồn tại trong CSDL, từ đó xây dựng công thức tính khoảng cách giữa mỗi cặp đối tượng bất kỳ dựa trên phân bố xác suất mà hệ thống thực hiện gom cụm trên mỗi tập quan hệ, cùng với kích thước của chúng. Đề xuất thuật toán gom cụm dựa trên ma trận khoảng cách.

2- Đề xuất giải pháp gom cụm các đối tượng dựa trên cơ sở không gian vector.

3- Mở rộng phương pháp tối ưu truy vấn đối tượng chứa các biểu thức đường dẫn, với các phép chọn và kết nối phức tạp. Ngoài ra, chúng tôi đề xuất thêm phương pháp xây dựng lược đồ thực thi truy vấn dưới dạng cây thực thi gồm các phép toán đại số một cách tổng quát.

4- Đề xuất giải pháp tối ưu các biểu thức điều kiện tìm kiếm phức tạp trong các truy vấn CSDL hướng đối tượng có chứa các biểu thức đường dẫn dựa vào kỹ thuật giao, hợp các chỉ mục.