QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN NHIỆM KỲ 2016-2020

Danh sách thành viên Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển nhiệm kỳ 2016-2020:

1. GS. VS. TSKH. Kulinich R. G. - Viện Hải dương học Thái Bình Dương, Vladivostok, Liên bang Nga

2. GS. TS. Yasuwo Fukuyo - Đại học Tokyo, Tokyo, Nhật Bản

3. GS. TSKH. Mai Thanh Tân - Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội, Việt Nam

4. GS. TS. Luc Hens - Đại học Brussel, Vương quốc Bỉ

5. GS. TS. Phạm Quốc Long - Viện Hóa học Các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

6. GS. TS. Trần Nghi - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

7. GS. TS. Bùi Công Quế - Viện Vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

8. GS. TS. Đinh Văn Ưu - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

9. PGS. TSKH. Nguyễn Tác An - Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

10. PGS. TSKH. Nguyễn Văn Cư - Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

11. PGS. TS. Nguyễn Chu Hồi - Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

12. PGS. TS. Lại Văn Hùng - Đại học Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

13. PGS. TS. Đỗ Văn Khương - Viện Nghiên cứu Hải sản, Hải Phòng, Việt Nam

14. PGS. TS. Bùi Hồng Long - Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

15. PGS. TS. Đinh Văn Mạnh - Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

16. PGS. TS. Trần Đức Thạnh - Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

17. PGS. TS. Bùi Xuân Thông - Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Việt Nam

18. PGS. TS. Đỗ Công Thung - Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

19. PGS. TS. Nguyễn Như Trung - Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

20. PGS. TS. Võ Sĩ Tuấn - Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

21. TSKH. Yoshiki Saito - Cục Địa chất Nhật Bản, Tsukuba, Nhật Bản

22. TSKH. Sylvain Ouillon - Viện Nghiên cứu Phát triển, Paris, Cộng hòa Pháp

23. TSKH. Thomas Pohlmann - Đại học Hamburg, Hamburg, CHLB Đức

24. TS. Đào Việt hà - Viện Hải dương học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

25. TS. Trần Đình Lân - Viện Tài nguyên và Môi trường biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

26. TS. Phùng Văn Phách - Viện Địa chất và Địa vật lý biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam