TRIỂN VỌNG HYDRAT KHÍ GAS (HG) Ở SƯỜN LỤC ĐỊA TÂY VÀ TÂY NAM BIỂN ĐÔNG

Nguyễn Biểu, Cù Minh Hoàng, Nguyễn Thế Tiệp, Vũ Trường Sơn

Abstract


Sườn lục địa Bắc Biển Đông có triển vọng lớn về nguồn tài nguyên năng lượng mới hydrat gas (HG). Kết quả nghiên cứu bước đầu về triển vọng HG ở sườn Tây và Tây Nam thuộc Việt  Nam được trình bày trong bài viết này.

Trong vùng nghiên cứu một số nơi có điều kiện địa chất thuận lợi cho thành tạo và bền vững HG: dồi dào nguồn cung cấp khí methan (các trầm tích sinh khí, cấu tạo chứa dầu khí và đới tích tụ khí ở đới sâu vỏ Trái đất), các hệ thống dẫn khí di chuyển (đứt gãy, đứt gãy sâu.. ), miền tích tụ và bảo tồn tốt HG (điều kiện P-T thuận lợi-nhiệt độ khoảng 10-4oC), địa nhiệt, địa hình-địa mạo (dạng địa mạo kiểu lông chim), cấu trúc địa chất tầng mặt các tầng trầm tích có độ rổng tốt, có đới xáo trộn sóng địa chấn, mặt phản xạ mô phỏng đáy biển (BSR), tầng phản xạ trắng, dị thường địa hóa CH4, H+, địa động lực cuối Pleistocen-Holocen khá ổn định,..) đã được phát hiện là những biểu hiện quan trọng cho biết sự có mặt HG.

Năm vùng biển triển vọng HG ở sườn giữa và dưới phía Tây và Tây Nam Biển Đông đã được xác định: Nam và Tây Nam đới Tri Tôn, Đông và Đông Nam đới Phú Quý, Bắc cụm bãi Phúc Tần-Phúc Nguyên, Tây Bam bãi Tư Chính và quanh bãi cạn Vũng Mây với diện tích khá lớn có thể làm cơ sở cho công tác nghiên cứu và tìm kiếm khoáng sản này. Đề nghị ưu tiên điều tra HG ở sườn lục địa Đông Quy Nhơn và Phan Rang.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/11/2/369 Display counter: Abstract : 99 views. PDF : 109 views.


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn