STUDY ON COASTAL HYDRODYNAMIC REGIME IN THE MEKONG RIVER MOUTH AREA

Nguyễn Ngọc Tiến

Abstract


This study shows some results of computed hydrodynamic processes by using MIKE 21/3 COUPLE model, including hydrodynamic (HD), spectral wave (SW) modules. The outputs are waves, currents and water levels fluctuation in storms and monsoon conditions. The study results represent the hydrodynamic processes in Mekong River mouth area under the impact of land-sea interaction processes. These results are helpful to find out the mechanism of accretion, erosion, sedimentation processes in study region. It may serve as the good information for planning and proposing the suitable training measures for socio-economic sustainable development.

Keywords


MIKE, model, dynamics, Mekong River

Full Text:

PDF

References


Nguyễn Kỳ Phùng, Lê Mạnh Tân, 2006. Nghiên cứu tính toán hiện tượng nước dâng do bão bằng phương pháp số dựa trên hệ phương trình thủy động lực học ba chiều. Tạp chí khoa học và Công nghệ biển, 6(3): 15-25.

DHI - MIKE 21/3 Couple Model FM, User Guide, DHI Software 2007.

Vũ Thanh Ca, 2004. Phương pháp xử lý các điều kiện biên cứng và biên mở trong các mô hình sóng tuyến tính không dừng. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thuỷ lợi và Môi trường, số 6, Tr. 49-56.

ERDDAP - NOAA WaveWatch III (NWW3) Global Wave Model - Data Access Form.

Lyard, F., Lefevre, F., Letellier, T., & Francis, O., 2006. Modelling the global ocean tides: modern insights from FES2004. Ocean Dynamics, 56(5-6): 394-415.

World Ocean Atlas, 2013. “National Oceanographic Data Center.

Arcement Jr, G. J., & Schneider, V. R., 1989. Guide for Selecting Manning's Roughness Coefficients for Natural Channels and Flood Plains United States Geological Survey Water-supply Paper 2339. pubs. usgs. gov/wsp/2339/report. pdf.

Lê Đình Mầu và nnk, 2011. Đặc điểm chế độ gió, sóng tại vùng biển ven bờ Bình Thuận - Cà Mau. Tuyển tập báo cáo: Hội nghị Khoa học và Công nghệ biển toàn quốc lần thứ V, Tr. 257-263.

Lê Đình Mầu, 2009. Đặc điểm phân bố các đặc trưng sóng tại vùng biển ven bờ tỉnh Bình Thuận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 9(4): 25-37.

Nguyễn Ngọc Thụy, 1982. Thủy triều đồng bằng sông Cửu Long và vùng biển kế cận. Báo cáo tại: Hội thảo Quốc tế về xâm nhập mặn ở ĐBSCL, tp. Hồ Chí Minh.

Katopodi, I., & Ribberink, J. S., 1992. Quasi-3D modelling of suspended sediment transport by currents and waves. Coastal Engineering, 18(1): 83-110.
DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/14/4/5784 Display counter: Abstract : 60 views. PDF : 218 views.

Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn