SUGGESTED SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT OF MANGROVES AND SEAGRASS BEDS AT THUY TRIEU LAGOON

Nguyen Thi Thanh Thuy, Vo Si Tuan, Nguyen Xuan Hoa

Abstract


Based on the relevant studies and successful results obtained from two mangrove restoration models at aquaculture area and intertidal zone of the lagoon, solutions for sustainable management of mangroves and seagrass beds of the lagoon have been suggested including (1) Heightening community awareness of mangrove - seagrass ecosystems; (2) Setting up a volunteer guard team; (3) Remarkable priority zoning in terms of function including: (a) Zone for mangrove restoration and seagrass bed management at the top of the lagoon (b) Cam Hai Dong remarkable biodiversity conservation zone (c) Mangrove restoration zone at Cam Thanh Bac tidal zone. Each remarkable functional zone corresponds with the specific aim and community-based management, in which the duties, responsibilities of the relevant members are attached to their benefits from sustainable management of mangroves and seagrass bed at Thuy Trieu lagoon.

Keywords


Mangroves, seagrass bed, sustainable management, and community-based co-management.

Full Text:

PDF

References


Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2013. Hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn và thảm cỏ biển ở khu vực đầm Thủy Triều (tỉnh Khánh Hòa). Báo cáo khoa học về sinh thái và tài nguyên sinh vật. Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ năm. Hà Nội 18/10/2013. Nxb. Nông nghiệp. Tr. 488-496.

Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Xuân Hòa, Nguyễn Nhật Như Thủy, 2013. Hiện trạng nuôi trồng và khai thác thủy sản tại đầm Thủy Triều huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển. 13(4): 397-405. ISSN: 1859-3097.

Lê Xuân Tuấn, Phan Nguyên Hồng, Phan Thị Anh Đào, Vũ Thục Hiền, Quản Thị Quỳnh Dao, Phan Hồng Anh, Vũ Đình Thái, Trần Minh Phượng, Phan Thị Minh Nguyệt, 2008. Hệ sinh thái rừng ngập mặn huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định và một số vấn đề quản lý. Tuyển tập Hội thảo Quốc gia: Phục Hồi rừng ngập mặn: Ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững. Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh, 26- 27/11/2007. Nxb. Nông nghiệp. Hà Nội -2008. Tr. 151-168.

Quản Thị Quỳnh Dao, Trần Thị Mai Sen, 2008. Hướng tới sự đồng thuận trong kế hoạch hóa quản lý thông qua sự tham gia của cộng đồng địa phương ở khu dự trữ sinh quyển đồng bằng sông Hồng. Tuyển tập Hội thảo Quốc gia: Phục Hồi rừng ngập mặn: Ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững. Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh, 26- 27/11/2007. Nxb. Nông nghiệp. Hà Nội -2008. Tr. 183-189.

Vũ Thục Hiền, Vũ Đình Thái, Trần Thị Mai Sen, Nguyễn Hữu Thọ, Lê Xuân Tuấn, 2008. Những vấn đề cần thiết trong công tác bảo tồn vùng rừng ngập mặn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Tuyển tập Hội thảo Quốc gia: Phục Hồi rừng ngập mặn: Ứng phó với biến đổi khí hậu hướng tới phát triển bền vững. Cần Giờ, Tp. Hồ Chí Minh, 26- 27/11/2007. Nxb. Nông nghiệp. Hà Nội -2008. Tr. 169-182.
DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/14/4/5826 Display counter: Abstract : 49 views. PDF : 220 views.

Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn