Thông tin khoa học:

Tran Duc Thanh

Abstract


Hội nghị khoa học Thái Bình Dương giữa kỳ lần thứ 11

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/9/1/6259 Display counter: Abstract : 28 views. PDF : 8 views.


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn