HYDRODYNAMIC AND ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS DURING DRY SEASON IN THE HAU RIVER MOUTH AREA

Nguyen Ngoc Tien, Nguyen Trung Thanh, Vu Hai Dang

Abstract


This study shows some results of hydrodynamic and environmental characteristics in the Hau river mouth area during dry season (April). Hydrodynamic and environmental characteristics are analyzed from different field data which are carried out in the framework of science and technological cooperation programme between Vietnam and USA (2013 - 2015) and VAST.DLT.06/15-16 (2015 - 2016) project. The preliminary results show that hydrodynamic characteristics, salinity and suspended particulate matter (SPM) concentration in the Hau river are strongly affected by tidal regime.

Keywords


Salinity, hydrodynamic, Hau river.

Full Text:

PDF

References


Wolanski, E., Nhan, N. H., and Spagnol, S., 1998. Sediment dynamics during low flow conditions in the Mekong River estuary, Vietnam. Journal of Coastal Research, 472-482.

Wolanski, E., Huan, N. N., Nhan, N. H., and Thuy, N. N., 1996. Fine-sediment dynamics in the Mekong River estuary, Vietnam. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 43(5): 565-582.

Nguyễn Ngọc Thụy, 1982. Thủy triều đồng bằng sông Cửu Long và vùng biển kế cận. Báo cáo tại: Hội thảo Quốc tế về xâm nhập mặn ở ĐBSCL, Tp. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Ngọc Tiến, 2014. Nghiên cứu chế độ thủy động lực ven bờ biển của hệ thống sông Mê Kông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 14(4): 310-319

Ngô Trọng Nhuận, 2007. Dòng chảy mùa cạn ở đồng bằng sông Cửu Long. Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học lần thứ 10. Viện KH KTTH&MT. Tr. 379-384.

Lê Đình Mầu, 2009. Đặc điểm phân bố các đặc trưng sóng tại vùng biển ven bờ tỉnh Ninh Thuận. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển 9(4):.

Unverricht, D., Nguyen, T. C., Heinrich, C., Szczuciński, W., Lahajnar, N., and Stattegger, K., 2014. Suspended sediment dynamics during the inter-monsoon season in the subaqueous Mekong Delta and adjacent shelf, southern Vietnam.Journal of Asian Earth Sciences, 79, 509-519.

Loisel, H., Mangin, A., Vantrepotte, V., Dessailly, D., Dinh, D. N., Garnesson, P., Ouillon, S., Lefebvre, J-P., Mériaux, X., and Phan, T. M., 2014. Variability of suspended particulate matter concentration in coastal waters under the Mekong's influence from ocean color (MERIS) remote sensing over the last decade. Remote Sensing of Environment, 150, 218-230.

Nguyễn Ngọc Tiến, 2015. Ảnh hưởng của các yếu tố thủy động lực đến đặc điểm phân bố bùn cắt lơ lửng vùng biển ven bờ sông Mê Kông. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, 15(2): 150-158.
DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/15/3/7218 Display counter: Abstract : 77 views. PDF : 146 views.

Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn