Geomorphology and the natural hazard of Huong coastal estuaries

Nguyen Cong Quan, Pham Van Hung

Abstract


The geomorphological features and related geological hazards of the estuarine and coastal area of the Huong river are concluded from latest synthetic data. The estuarine terrain of Huong river was the result of interaction amongst neo and modern tectonic activities with exogenic dynamic factors as marine, marine - fluvial and fluvial. The estuary of Huong river is placed on the northwest - southeast neo - modern tectonic Quang Dien - Phu Vang depressed plate which has 3 local depressed blocks where then were filled by marine, marine - fluvial and fluvial sediment. The marine sediment was mostly distributed on the northwestern and southeastern blocks while the central block was mostly filled by marine - fluvial sediment. The terrain of coastal and estuarine area of Huong river had 18 types, they have changed dramatically within spatial and sequential dimension for those periods: Pliocene - early Pleistocene, middle - late Pleistocene, early - middle Holocene and late - modern Holocene. During Pliocene - early Pleistocene and middle-late Pleistocene, weak uplifting movement to the north of the area had created the denudation surfaces, erosion and abrasion terraces with heights over 20 m, whereas the depressed area to the east had been filled by several hundred meters of fluvial and fluvial - marine sediment. In the early - middle Holocene, depressing movement and retrogradation caused the marine and fluvial - marine sediment accumulated rapidly up to tens of meters. In the last phase of late-modern Holocene, weak depressing combined with moderate uplifting movement happenned, hence the accumulation of fluvial, fluvial - marine - marsh sediments. The shoreline of studied area had changed dramatically in the modern Holocene. In the early-middle Holocene, the shoreline was about 20 km inland of Quang Dien - Inner Citadel area and about 15 km of Phu Vang area. The strong morphodynamic process occured and caused erosion - accretion of the coastal estuarine of Huong river, and changed the modern shoreline locations. At Thuan An inlet, erosion happened by the foot of coastal dunes at the rate of 6.4 m annually; but there was only accretion in Hai Duong coast. The bank of Huong river was also eroded, especially from Tuan junction to Tam Giang lagoon, and the most seriously erosion locations area La Khe commune, Bang Lang - Thuy Bang, Long Ho - Xuoc Du, Thien Mu pagoda and Dia Linh - Huong Vinh.

Keywords


Geomorphology, coastal estuary, Huong river.

Full Text:

PDF

References


Nguyễn Địch Dỹ (chủ biên) và nnk., 2016. Địa tầng trầm tích Đệ tứ ở Việt Nam. Nxb. Khoa học tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. 200 tr.

Nguyễn Ngọc Thạch, Phạm Xuân Cảnh, Hà Thị Bích Phượng, Trần Thanh Hải, 2016. Tách chiết các thông tin về đặc điểm kiến tạo hiện đại trên cơ sở phân tích ảnh viễn thám và xử lý không gian GIS khu vực duyên hải Nam Trung Bộ. Tạp chí Địa chất, số 355, Tr. 44–55.

Bùi Văn Thơm, 2002. Đặc điểm đứt gẫy tân kiến tạo khu vực Bắc Trung Bộ. Luận án Tiến sỹ Địa chất, Viện Địa chất, Hà Nội.

Đặng Văn Bào 1996. Đặc điểm địa mảo dải đồng bằng ven biển Huế-Quảng Ngãi, Luận án Phó Tiến sĩ, Hà Nội.

Nguyễn Hữu Cử, 1994. Hình thái, cấu trúc và tiến hóa hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học về đầm phá Thừa Thiên-Huế, Hải Phòng.

Phạm Văn Hùng, Nguyễn Công Quân, 2016. Đặc điểm đứt gẫy hoạt động và tai biến xói lở bờ biển vùng cửa sông ven biển Bắc Trung Bộ. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, 38(1), 46–58.

Trần Đức Thạnh, 2000. Biến động đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và hậu quả môi trường sinh thái. Tạp chí TTKH&CN 28(2).

Nguyễn Đình Hòe, 1994. Một số đặc điểm địa động lực nội sinh hiện đại và tác động của chúng đối với hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai. Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học về đầm phá Thừa Thiên-Huế, Hải Phòng.

Nguyễn Văn Cư, Phạm Quang Sơn, 2000. Diễn biến bờ biển Huế - Thuận An dưới góc độ địa lý tự nhiên. Tạp chí TTKH&CN, (27).

Trần Hữu Tuyên, 2003. Nghiên cứu quá trình bồi tụ, xói lở ở đới ven biển Bình Trị Thiên và các kiến nghị các giải pháp phòng chống. Luận án Tiến sĩ Địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.

Vũ Văn Phái, 1996. Địa mạo khu bờ biển hiện đại Trung Bộ Việt Nam. Luận án PTS khoa học Địa lý - Địa chất, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bùi Thắng, 2010. Tác động của hoạt động địa chất nhân sinh đến môi trường ở Thừa Thiên-Huế. Luận án Tiến sĩ địa chất, Hà Nội.

Đỗ Quang Thiên, Trần Hữu Tuyên, 2002. Mối quan hệ giữa cấu trúc địa chất với quá trình bồi xói hạ lưu sông Hương. Tạp chí khoa học Đại học Huế, số 11/2002.

Phí Thị Phương Thảo, Lê Thị Dung, 2016. Đặc điểm địa chất Tân kiến tạo vùng ven biển Thừa Thiên-Huế đoạn từ Thuận An đến Cảnh Dương và ý nghĩa của chúng đối với tai biến địa chất. Tạp chí Địa chất, số 355, Tr. 9–21.

Lê Xuân Hồng, 1996. Đặc điểm xói lở bờ biển Việt Nam. Luận án PTS Khoa học Địa lý - Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

Nguyễn Công Quân, Phạm Văn Hùng, 2016. Đặc điểm địa mạo động lực vùng cửa sông ven biển sông Mã, tỉnh Thanh Hóa. Tạp chí Các Khoa học về Trái đất, 38(1), 59–65.
DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/19/1/9421 Display counter: Abstract : 194 views. PDF : 15 views.


Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn