GROUNDWATER POTENTIAL IN LY SON ISLAND AND ORIENTATION OF EXPLOITATION AND USE

Nguyen Van Dan, Bui Xuan Thong, Nguyen Thi Khanh Hoa

Abstract


Ly Son is an island district of Quang Ngai province consisting of two islands: Big island and small island. With an area of about 8.7 km2, big island has 2 aquifers. The unconsolidated formation aquifer (qh) has a narrow distribution in the coastal strip with a small thickness, most of the area of the groundwater is saline, meaningless for water supply. The basaltic eruption formation aquifer (βq) is widely distributed, occupying 85% of the island’s area and has moderate water potential and there is capability for construction of public wellfields with small scale of water supply. Potential for groundwater reserves in the βq aquifer is quite abundant: Exploitation potential reserves is 12,638 m3/day, the exploitable reserve is 5,203 m3/day, the exploited reserve classified as class C1 is 3,531 m3/day, enough to meet the current and future water demand in the island. Groundwater exploitation in the island is mainly spontaneous, leading to the risk of salinity intrusion, contamination. It is necessary to rectify this situation with public exploitation solutions and have solutions to protect and develop water resources in a rational way to ensure sustainable development.

Keywords


Aquifer, groundwater potential, salinity intrusion.

Full Text:

PDF

References


Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung, 2017. Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá chi tiết nước dưới đất đảo Lý Sơn. Lưu trữ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia, Hà Nội.

Vũ Ngọc Kỷ, Nguyễn Thượng Hùng, Tôn Sĩ Kinh và Nguyễn Kim Ngọc, 2008. Địa chất thủy văn đại cương. Nxb. Giao thông Vận tải, Hà Nội.

Nguyễn Văn Đản, 2013. Đánh giá tài nguyên nước vùng đảo phục vụ quốc phòng anh ninh và phát triển kinh kế. Tạp chí Tài nguyên và Môi

trường, 164(6), 25-26.

Đoàn Văn Cánh, Nguyễn Thị Thanh Thủy, 2008. Thu gom nước mưa đưa vào lòng đất. Nxb. Khoa học và Kỹ thuật. Hà Nội.
DOI: https://doi.org/10.15625/1859-3097/18/2/9932 Display counter: Abstract : 112 views. PDF : 25 views.

Editorial Office:

Vietnam Journal of Marine Science and Technology

1st Floor, A16 Building, 18 Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 024 3791 7411

E-mail: jmst@vjs.ac.vn