Author Details

Chung, Đỗ Anh

  • Vol 31, No 4 (2009) - Articles
    Tính chất địa điện các tầng trầm tích Neogen - Đệ tứ tại xã ven biển Giao An (Nam Định) theo kết quả đo điện từ trong miền thời gian
    Abstract  PDF