Author Details

Chinh, Nguyen The, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường, Vietnam

  • Vol 36, No 3 (2014) - Articles
    ESTABLISHING A SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATOR SET INCLUDING ECONOMIC, SOCIAL, AND ENVIRONMENTAL FIELDS IN TAY NGUYEN PROVINCES
    Abstract  PDF