Author Details

Nhân, Phạm Quý, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường, Vietnam

  • Vol 33, No 4 (2011) - Articles
    MỘT SỐ KẾT QUẢ BAN ĐẦU XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM BẰNG THÍ NGHIỆM NHANH SLUG TEST TẠI NAM ĐỊNH
    Abstract