Author Details

Kim Oanh, Ta Thi, Viện Địa lý Tài nguyên Tp. HCM , Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viet Nam

  • Vol 36, No 2 (2014) - Articles
    SEDIMENTARY CHARACTERISTICS OF SAND DUNES IN CAU NGANG AND TRA CU DISTRICTS, TRA VINH PROVINCE AND THEIR FRESHWATER - BEARING CAPACITY
    Abstract  PDF