Author Details

Luận, Trương Xuân

  • Vol 24, No 3 (2002) - Articles
    Các phương pháp định lượng không gian điểm (nội suy) và vấn đề thành lập bản đồ đẳng trị bằng máy tính
    Abstract  PDF
  • Vol 29, No 4 (2007) - Articles
    Áp dụng mô hình toán tin vào giải quyết nhiệm vụ thăm dò khoáng sản rắn với ví dụ cho mỏ sét phong hóa
    Abstract