Author Details

Nghi, Trần

 • Vol 27, No 1 (2005) - Articles
  VỀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC HỆ ĐÁ HỖN HỢP (OLISTOSTROM, MICTIT) Ở VIỆT NAM
  Abstract  PDF
 • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
  Tiến hóa trầm tích Kainozoi bồn trũng Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động Kiến tạo
  Abstract  PDF
 • Vol 23, No 2 (2001) - Articles
  Đặc điểm tướng đá - cổ địa lý trong Pliocen Đệ Tứ tại thềm lục địa Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 23, No 4 (2001) - Articles
  Các kiểu đồng bằng Holocen - ở Đồng bằng Bắc Bộ
  Abstract  PDF
 • Vol 24, No 4 (2002) - Articles
  Nguồn gốc và lịch sử tiến hóa địa chất môi trường Hồ Tây trong mối quan hệ với hoạt động Sông Hồng
  Abstract  PDF
 • Vol 26, No 3 (2004) - Articles
  Giai đoạn phát triển trầm tích Kainozoi trũng Sông Hồng trong mối quan hệ với hoạt động địa động lực
  Abstract  PDF
 • Vol 26, No 4 (2004) - Articles
  Lịch sử phát triển các thành tạo địa chất Holocen vùng Hưng Yên - Phủ Lý trong mối quan hệ với pha biển tiến Flandrian khu vực Đồng bằng Sông Hồng
  Abstract  PDF