Author Details

Nghi, Trần, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN, Vietnam

  • Vol 33, No 2 (2011) - Articles
    MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT PLIOCEN - ĐỆ TỨ, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ ĐÔNG NAM THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM
    Abstract  PDF