Author Details

Nam, Trần Ngọc

 • Vol 31, No 3 (2009) - Articles
  Kết quả đánh giá độ trễ thiên đỉnh và hàm lượng hơi nước tổng cộng tầng đối lưu từ số liệu GPS ở Việt Nam
  Abstract  PDF
 • Vol 22, No 2 (2000) - Articles
  Tuổi K-Ar, 40Ar/39Ar và vấn đề tuổi Proterozoi sớm của Horblen Hưng Khánh
  Abstract  PDF
 • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
  Về quá trình biến dạng và sự tiến hóa nhiệt động đới đứt gãy Sông Hồng
  Abstract  PDF
 • Vol 23, No 1 (2001) - Articles
  Tuổi Granulit phức hệ Kan Năck: Kết quả từ Shimp U.Pb Zircon
  Abstract  PDF
 • Vol 24, No 1 (2002) - Articles
  Cơ chế biến dạng của các đá Mylonit ở đới trượt dãy núi Con Voi
  Abstract  PDF
 • Vol 24, No 3 (2002) - Articles
  Cơ chế trồi lộ của Dẫy Núi Con Voi
  Abstract  PDF
 • Vol 29, No 2 (2007) - Articles
  Ảnh hưởng của bão từ tới nồng độ điện tử tổng cộng vùng dị thường điện ly xích đạo Đông Nam Á quan sát được từ số liệu GPS
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 2 (2008) - Articles
  Đánh giá quan hệ giữa hàm lượng hơi nước khí quyển và độ chính xác định vị tuyệt đối bằng GPS ở Việt Nam
  Abstract  PDF