Author Details

Khúc, Vũ

 • Vol 22, No 4 (2000) - Articles
  Mối liên quan có thể của các thành tạo trầm tích - phun trào Phanerozoi ở hai phía đới Sông Hồng với lịch sử hoạt động của đới đứt gãy
  Abstract  PDF
 • Vol 29, No 4 (2007) - Articles
  Hiện trạng của việc nghiên cứu bể trầm tích - núi lửa Mesozoi Tú Lệ và các tồn tại
  Abstract  PDF
 • Vol 30, No 3 (2008) - Articles
  Về tên gọi một số phân vị địa tầng
  Abstract  PDF