ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ CÔNG NGHỆ LÊN TÍNH CHẤT QUANG CỦA TINH THỂ NANO CuInS2

Nguyễn Thị Minh Thúy

Abstract


Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu chế tạo tinh thể nanô CuInS2 (CIS) bằng phương pháp gia nhiệt, tạo phản ứng hình thành và phát triển tinh thể ở nhiệt độ cao trong dung môi diesel. Ảnh hưởng của các thông số công nghệ như nhiệt độ và thời gian phát triển tinh thể, tỉ lệ Cu:In trong các tiền chất lên tính chất quang (hấp thụ và huỳnh quang) của tinh thể nanô CIS, đã được nghiên cứu một cách có hệ thống. Cụ thể, đã khảo sát chất lượng tinh thể hình thành và phát triển trong khoảng 200 oC ÷ 230 oC, thời gian 15 phút và tỉ lệ Cu:In trong khoảng 0.5:1 ÷ 1.5:1. Từ các tính chất phổ hấp thụ và huỳnh quang, có thể thấy nhiệt độ chế tạo mẫu trong diesel tốt nhất là 210 oC. Chất lượng của các tinh thể nanô CIS tốt hơn khi bổ sung một lượng nhỏ Zn (<10 %) trong thành phần của tiền chất thể hiện ở bờ hấp thụ exciton rõ ràng hơn.Keywords


nano tinh thể, CuInS2, tính chất quang.

Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.15625/2525-2518/51/6/11643 Display counter: Abstract : 203 views. PDF : 335 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology