Ảnh hưởng của polyme thân thiện với môi trường đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây hồ tiêu tại Chư Sê - tỉnh Gia Lai

Nguyễn Thanh Tùng, Trịnh Đức Công, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Trung Đức, Đỗ Công Hoan

Abstract


Ảnh hưởng của polyme siêu hấp thụ nước (AMS-1) và polyme chống xói mòn (PAM) đến sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây hồ tiêu đã được nghiên cứu ở Chư Sê – Gia Lai năm 2012. Kết quả cho thấy AMS-1 và PAM đã ảnh hưởng tích cực tới sự sinh trưởng và phát triển của cây hồ tiêu. Các công thức CTAMS-PAM-Tieu and CTAMS-Tieu cho sự phát triển và năng suất cao hơn công thức đối chứng và các công thức khácDOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3204 Display counter: Abstract : 191 views. PDF (Tiếng Việt) : 230 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology