ẢNH HƯỞNG CỦA BỘT TÁI PHÂN TÁN TỚI TÍNH CHẤT CỦA VỮA XI-MĂNG TƯƠI

Phan Văn Tiến

Abstract


Bài báo này trình bày kết quả thực nghiệm về ảnh hưởng của một loại phụ gia tái phân tán dạng bột tới tính chất của vữa xi-măng ở trạng thái tươi. Trong bài báo này, tác dụng của bột tái phân tán tới tính dính bám và tính lưu biến của vữa tươi đã được nghiên cứu. Tính dính của vữa được xác định bằng thí nghiệm dính bám, từ thí nghiệm này cường độ dính bám, lực cố kết và sức bám của vật liệu được xác định. Tính lưu biến của vữa cũng được xem xét bằng thí nghiệm đo lưu biến. Kết quả thí nghiệm cho thấy tác động của phụ gia tái phân tán tới tính dính bám và tính lưu biến của vữa tươi là rất nhỏ, hầu như không đáng kể. Phụ gia tái phân tán dường như chỉ có các tác động gián tiếp và rất nhỏ tới tính chất của vữa tươi thông qua sự gia tăng bọt khí trong vật liệu.
DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3252 Display counter: Abstract : 225 views. PDF (Tiếng Việt) : 279 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology