NGHIÊN CỨU CẤU HÌNH TỐI ƯU TRỤC CHỊU DAO ĐỘNG XOẮN CHO TRƯỜNG HỢP TẦN SỐ RIÊNG THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI

Trần Đức Trung, Bùi Hải Lê, Trần Minh Thúy

Abstract


Trong bài báo này, bài toán tối ưu hai tần số dao động tự do đầu tiên của trục chịu xoắn sử dụng nguyên lý cực đại Pontryagin, một nguyên lý điều khiển tối ưu, được trình bày. Trong đó, biến điều khiển là đường kính của các đoạn trục, hàm mục tiêu là tần số riêng thứ nhất hoặc thứ hai. Các biến đổi trong bài báo cho phép xác định dấu của hệ số tỉ lệ trong điều kiện cần tối ưu của bài toán, cho thấy quan hệ tương đương giữa cấu hình cũng như tần số tối ưu của các trục có điều kiện biên khác nhau.

Từ khóa: tần số riêng, nguyên lý cực đại Pontryagin, trục chịu xoắn; tối ưu.
DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3446 Display counter: Abstract : 75 views. PDF (Tiếng Việt) : 63 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology