NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN BỘ ĐIỀU KHIỂN SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ

Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến Duy

Abstract


TÓM TẮT

Trong những năm qua, việc nghiên cứu ứng dụng đại số gia tử trong lĩnh vực điều khiển  đã có những thành công đáng kể. Khi sử dụng các công cụ tính toán mềm như logic mờ và đại số gia tử trong điều khiển có ưu điểm: (1) có thể điều khiển được các đối tượng mà thông tin không đầy đủ; (2) nếu thiết kế tốt thì bản thân các bộ điều khiển này là các bộ điều khiển thông minh nên khá phù hợp với các đối tượng phi tuyến.

Tuy nhiên các bộ điều khiển trên cũng tồn tại nhược điểm là: độ phức tạp của thuật toán lớn, thời gian tính toán lớn hơn so với bộ điều khiển PID và dẫn đến không thể điều khiển được các đối tượng yêu cầu cao về độ tác động nhanh.

Bài báo trình bày ý tưởng và thuật toán thiết kế cũng như thực thi bộ điều khiển bằng đại số gia tử đã được cải tiến sao cho giảm độ phức tạp của bộ điều khiển, giảm thời gian tính toán và mở ra hướng ứng dụng trong thực tế.

Từ khóa: bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử, giảm độ phức tạp, giảm thời gian tính toán.DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3603 Display counter: Abstract : 71 views. PDF (Tiếng Việt) : 232 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology