CÂY THUỐC ĐƯỢC ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THÁI SỬ DỤNG CHỮA GÃY XƯƠNG VÀ BONG GÂN, SAI KHỚP TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT, HUYỆN QUẾ PHONG TỈNH NGHỆ AN

Nguyễn Thượng Hải, Phạm Hồng Ban, Hoàng Danh Trung, Nguyễn Nghĩa Thìn

Abstract


TÓM TẮT

Qua điều tra tại Khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Pù Hoạt chúng tôi đã thu thập được 12 loài thực vật chữa bong gân, sai khớp, gãy xương thuộc 8  họ khác nhau, trong đó họ Rubiaceae chiếm số lượng nhiều nhất 4 loài., trong  đó thân thảo chiếm ưu thế gồm 4 loài, thân gỗ 3 loài, cây bụi có 3 loài, dạng dây leo 2 loài.

Các bộ phận được sử dụng chủ yếu là lá 12/12 loài, bộ phận thân 3 loài, cả cây 1 loài; chủ yếu giã nhỏ, hơ lửa rồi đắp.

Từ khóa: Pù Hoạt, thực vật làm thuốc, bong gân, sai khớp
DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/52/4/3720 Display counter: Abstract : 125 views. PDF (Tiếng Việt) : 746 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


budidaya tani

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology