ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ PHÂN HỦY CÁC MUỐI ĐẾN THÀNH PHẦN VÀ HÌNH THÁI BỀ MẶT ĐIỆN CỰC Ti/SnO2-Sb2O3/PbO2

Chu Thị Thu Hiền, Trần Trung, Vũ Thị Thu Hà, Nguyễn Ngọc Phong

Abstract


Lớp phủ trung gian SnO2-Sb2O3 của điện cực Ti/SnO2-Sb2O3/PbO2 đã được chế tạo bằng phương pháp phân hủy nhiệt. Sự phụ thuộc của cấu trúc, hình thái bề mặt lớp phủ SnO2-Sb2O3 và độ bền của điện cực Ti/SnO2-Sb2O3/PbO2 vào nhiệt độ phân hủy các muối đã được khảo sát bằng phương pháp XRD, SEM và phân cực dòng không đổi. các kết quả cho thấy, nhiệt độ phân hủy các muối tạo ra lớp phủ SnO2-Sb2O3 tốt nhất là ở 480oC. Thời gian sống của các điện cực đã được đánh giá. Thời gian sống 290 giờ là tốt nhất khi điện cực nung ở 480oC, trong khi với các điện cực nung ở 3700C , 4200C, 5500C, thời gian sống là 115, 270 và 230 giờ tương ứng.
DOI: https://doi.org/10.15625/0866-708X/53/1/4054 Display counter: Abstract : 327 views. PDF (Tiếng Việt) : 129 views.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Bioteknologi Agrikultur

Index: Google Scholar; Crossref; VCGate; Asean Citation Index

Published by Vietnam Academy of Science and Technology