Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 54, No 3A (2016) MODEL CHECKING EARLY REQUIREMENTS SPECIFICATIONS IN ALLOY Abstract   PDF
Ton Long Phuoc
 
Vol 48, No 4 (2010) MODELING AND SIMULATION OF SHRIMP DISEASES PROPAGATION IN RIVER NETWORKS AND INSIDE POND Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Truong T.T Tuyen, Huynh X Hiep, Drogoul Alexis
 
Vol 57, No 5 (2019) MODELING AND SLIDING MODE CONTROL FOR A SINGLE FLEXIBLE MANIPULATOR Abstract   PDF
Nguyen Quang Hoang, Ha Anh Son
 
Vol 56, No 4A (2018) MODELING OF ESSENTIAL OIL EXTRACTION PROCESS: APPLICATION FOR ORANGE, POMELO, AND LEMONGRASS Abstract   PDF
Thanh Nguyen Dang Binh, Dung Nguyen Trung, Duc Hong Ta
 
Vol 53, No 6 (2015) MODELING USING 2-D AREAS OF IDEAL CROSS-POINT REGIONS FOR LOSSLESS IMAGES COMPRESSION Abstract   PDF
Tin Thanh DANG, Huynh Xuan Canh, Tran Anh Khoa
 
Vol 56, No 2C (2018) MODIFICATION OF OXIDIZED ACTIVATED CARBON SURFACE BY Fe AND Mn FOR ARSENIC REMOVAL FROM AQUEROUS SOLUTION Abstract   PDF
Pham Thi Hai Thinh
 
Vol 50, No 4 (2012) MODIFICATION OF POLYSULFONE ULTRAFILTRATION MEMBRANES WITH PVA AND TiO2 FOR BETTER ANTIFOULING Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Mai Thanh Phong, Cao Xuan Thang, Phan Dinh Tuan
 
Vol 54, No 2A (2016) MODIFICATION OF TITANIUM DIOXIDE NANOMATERIALS BY SULFUR FOR PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF METHYLENE BLUE EVEN UNDER VISIBLE LIGHT Abstract   PDF
Nguyen Tan Lam
 
Vol 51, No 3 (2013) MỘT CÁCH TIẾP CẬN MỚI GIẢI QUYẾT VIỆC CHUYỂN TIẾP CÁC CAMERA TRONG HỆ THỐNG GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Ngô Đức Vĩnh, Đỗ Năng Toàn
 
Vol 50, No 3 (2012) MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU POLYME NANOCOMPOZIT TRÊN CƠ SỞ BLEND NBR/PVC VÀ NANOCLAY Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Hoàng Tuấn Hưng, Lương Như Hải, Đào Thế Minh, Ngô Kế Thế, Đỗ Quang Kháng
 
Vol 51, No 4 (2013) MỘT SỐ TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG CỦA VẬT LIỆU HẤP PHỤ CHẾ TẠO TỪ BAZAN, ĐÁ ONG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Kim Thường, Nguyễn Trung Minh, Doãn Đình Hùng
 
Vol 50, No 6 (2012) MỘT SỐ VẤN ĐỀ TÍNH TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Đức Thi
 
Vol 52, No 5 (2014) MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC LOÀI KIÊU HÙNG (Alcimandra cathcartii (Hook. f. & Thomson) Dandy) TẠI VƯỜN QUỐC GIA HOÀNG LIÊN, TỈNH LÀO CAI Abstract   Không đề (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Quang Nam, Nguyễn Thị Hải Hà, Nguyễn Phúc Thành
 
Vol 50, No 5 (2012) MỘT THUẬT TOÁN DI TRUYỀN HIỆU QUẢ CHO BÀI TOÁN LẬP LỊCH JOB SHOP Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hữu Mùi, Vũ Đình Hòa
 
Vol 49, No 4 (2011) MỘT THUẬT TOÁN MỚI CHO MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN MỜ HEURICTIC TRONG DỰ BÁO CHỨNG KHOÁN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Công Điều
 
Vol 47, No 1 (2009) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục
 
Vol 47, No 2 (2009) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục
 
Vol 47, No 3 (2009) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tạp chí Khoa học và Công nghệ
 
Vol 41, No 2 (2003) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
tckhcn khcn
 
Vol 41, No 3 (2003) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh
 
Vol 41, No 4 (2003) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh
 
Vol 41, No 5 (2003) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh
 
Vol 38, No 1 (2000) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh
 
Vol 38, No 2 (2000) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh
 
Vol 38, No 3 (2000) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh
 
Vol 38, No 4 (2000) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh
 
Vol 38, No 5 (2000) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh
 
Vol 38, No 6 (2000) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh
 
Vol 42, No 1 (2004) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh
 
Vol 42, No 2 (2004) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh
 
Vol 42, No 3 (2004) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh
 
Vol 42, No 4 (2004) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh
 
Vol 42, No 5 (2004) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh
 
Vol 42, No 6 (2004) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh
 
Vol 43, No 1 (2005) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh
 
Vol 43, No 2 (2005) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh
 
Vol 43, No 3 (2005) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Phạm Anh
 
Vol 43, No 4 (2005) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 43, No 5 (2005) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 43, No 6 (2005) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 45, No 1 (2007) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 45, No 2 (2007) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 45, No 3 (2007) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 45, No 4 (2007) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 45, No 5 (2007) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 45, No 6 (2007) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 39, No 1 (2001) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 39, No 2 (2001) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 39, No 3 (2001) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 39, No 4 (2001) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 39, No 5 (2001) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 39, No 6 (2001) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 40, No 1 (2002) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 40, No 2 (2002) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 40, No 3 (2002) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 40, No 4 (2002) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 40, No 5 (2002) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 40, No 6 (2002) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 40, No 6ĐB (2002) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 41, No 1 (2003) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 41, No 6 (2003) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 44, No 1 (2006) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 44, No 2 (2006) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 44, No 3 (2006) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 44, No 4 (2006) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 44, No 5 (2006) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 44, No 6 (2006) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 46, No 1 (2008) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 46, No 2 (2008) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 46, No 3 (2008) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 46, No 4 (2008) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 46, No 5 (2008) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 46, No 6 (2008) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 47, No 4 (2009) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 47, No 5 (2009) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 47, No 6 (2009) Mục lục Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Mục Lục Mục Lục
 
Vol 51, No 6 (2013) Mục lục Abstract   PDF
Mục lục
 
Vol 57, No 4 (2019) MULTI-BAND PERFECT ABSORPTION INDUCED BY BREAKING THE SYMMETRY OF METAMATERIAL STRUCTURE Abstract   PDF
Dinh Hoang Tiep, Bui Son Tung, Bui Xuan Nguyen, Vu Dinh Lam
 
Vol 50, No 2 (2012) MULTIFUNCTIONAL OPTICAL DEVICES BASED ON 5x5 MULTIMODE INTERFERENCE ON AN SOI PLATFORM FOR ALL-OPTICAL COMPUTING APPLICATIONS Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Trung Thanh
 
Vol 49, No 1 (2011) MULTIPLE XYLITOL DEHYDROGENASE SYSTEM OF ASPERGILLUS ORYZAE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Tran Lien Ha
 
Vol 54, No 1 (2016) NÂNG CAO KHẢ NĂNG TẠO SULFIDE CỦA HỖN HỢP CHỦNG VI KHUẨN KHỬ SUNFATE THU ĐƯỢC TỪ NƯỚC THẢI Ô NHIỄM CHÌ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Kiều Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Yên, Đặng Thị Yến, Nguyễn Thanh Bình, Vương Thị Nga
 
Vol 50, No 2 (2012) NÂNG CAO ĐỘC LỰC DIỆT RỆP ĐÀO CỦA CHỦNG NẤM KÍ SINH CÔN TRÙNG LECANICILLIUM BẰNG ĐỘT BIẾN TIA CỰC TÍM (UV) VÀ N-METHYL-N’-NITRO-N-NITROSOGUANIDINE (NTG) NHẰM SẢN XUẤT THUỐC TRỪ SÂU SINH HỌC Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Văn Hạnh, Lê Thị Thùy Dương, Quyền Đình Thi, Nguyễn Thị Thu Thủy
 
Vol 56, No 1A (2018): 10th Vietnam National Conference of Solid State Physics and Materials Science NEAR INFRARED – EMITTING Zn2SiO4 POWDERS PRODUCED BY HIGH-ENERGY PLANETARY BALL MILLING TECHNIQUE Abstract   PDF
Le Thi Thao Vien
 
Vol 55, No 6A (2017): third international conference on Computational Science and Engineering NEUTRAL AND CATIONIC TITANIUM-DOPED SILICON CLUSTERS: GROWTH MECHANISM AND STABILIT Abstract   PDF
Nguyen Thi Ngoc Tuyet
 
Vol 53, No 3 (2015) NEW DISCOVERING ON INTERNAL CORRELATION OF NEMATODE COMMUNITIES’ CHARACTERISTICS IN THE CO CHIEN ESTUARY, BEN TRE PROVINCE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Ngo Xuan Quang, Chau Ngoc Nguyen
 
Vol 54, No 5A (2016) NEW INSIGHTS ON THE MECHANISM OF SEMICONDUCTOR NANOSTRUCTURES FORMED DURING VAPOR TRANSPORT AT ATMOSPHERIC PRESSURE Abstract   PDF
Tran Trung
 
Vol 49, No 5 (2011) NEW SYMMETRY PEAK PROCESSING AND GA-BASED SVM ALGORITHM FOR PEDESTRIAN DETECTION Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Quoc Dinh Truong, Quoc Bao Truong
 
Vol 50, No 5 (2012) NGHIÊN CỨU CHỦNG XẠ KHUẨN HLD 3.16 CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN PHÂN LẬP TỪ VÙNG VEN BỜ BIỂN VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Phương Nhuệ, Vũ Thị Hạnh Nguyên, Phan Thị Hồng Thảo, Phạm Thanh Huyền, Phí Quyết Tiến, Lê Gia Hy
 
Vol 50, No 5 (2012) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ CHẤT ỔN ĐỊNH QUANG ĐẾN QUÁ TRÌNH KHÂU MẠCH QUANG VÀ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG SƠN ĐÓNG RẮN ANKYT/HDDA/TiO2 Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Việt Triều, Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thị Hiền, Trịnh Văn Thành, Nguyễn Thiên Vương, Nguyễn Anh Hiệp, Mạc Văn Phúc, Đào Phi Hùng
 
Vol 49, No 6 (2011) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA pH VÀ DUNG MÔI ETANOL ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH CANXI HYDROXY APATIT TỪ CANXI NITRAT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đào Quốc Hương, Dương Thuỳ Linh
 
Vol 53, No 3 (2015) NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ HỢP PHẦN ĐẾN PHẢN ỨNG KHÂU MẠCH NHỰA EPOXY BIẾN TÍNH DẦU VE BẰNG POLYETYLEN POLYAMIN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Minh Thành, Lê Xuân Hiền, Nguyễn Tiến Dũng
 
Vol 51, No 4 (2013) NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP HÀM BIẾN PHỨC GIẢI BÀI TOÁN NGƯỢC HAI CHIỀU TRONG THĂM DÒ TRỌNG LỰC Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Đức Thanh, Nguyễn Văn Nghĩa
 
Vol 52, No 6 (2014) NGHIÊN CỨU CẢI BIẾN CHỦNG AGROBACTERIUM TUMEFACIENS NÂNG CAO KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP COENZYME Q10 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Việt Phương, Trương Quốc Phong, Đặng Thị Thu
 
Vol 52, No 4 (2014) NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN BỘ ĐIỀU KHIỂN SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến Duy
 
Vol 52, No 4 (2014) NGHIÊN CỨU CẤU HÌNH TỐI ƯU TRỤC CHỊU DAO ĐỘNG XOẮN CHO TRƯỜNG HỢP TẦN SỐ RIÊNG THỨ NHẤT VÀ THỨ HAI Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Đức Trung, Bùi Hải Lê, Trần Minh Thúy
 
Vol 54, No 1A (2016) NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT TỪ CỦA HỆ HẠT NANO Co1-xZnxFe2O4 (x = 0 - 0,7) CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦY NHIỆT Abstract   PDF
Pham Hồng Nam
 
Vol 49, No 2 (2011) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO GỐM XỐP HYDROXYAPATIT TỪ ĐÁ VÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẢN ỨNG THỦY NHIỆT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đào Quốc Hương, Phạm Thị Sao
 
Vol 49, No 6 (2011) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỘP XÚC TÁC XỬ LÍ KHÍ THẢI ĐỘNG CƠ BẰNG KIM LOẠI MẠ NIKEN COMPOSIT NANO CESI ĐIÔXÍT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Đức Hùng, Đào Khánh Dư
 
Vol 49, No 4 (2011) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO MÀNG LỌC NANO VÀ KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CHẤT TÁCH CỦA MÀNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Dung, Phạm Thị Thu Hà, Vũ Quỳnh Thương
 
Vol 54, No 1 (2016) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO OLIGOCHITOSAN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ GAMMA Co-60 DUNG DỊCH CHITOSAN-H2O2 VÀ KHẢO SÁT HIỆU ỨNG CHỐNG OXI HÓA Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Quốc Hiến, Đặng Xuân Dự, Đặng Văn Phú, Lê Anh Quốc, Phạm Đình Dũng, Nguyễn Ngọc Duy
 
Vol 49, No 2 (2011) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ỐNG VI CHIẾT PHA RẮN MAO QUẢN HỞ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đặng Văn Đoàn, Đỗ Quang Huy, Nguyễn Đức Huệ, Trần Mạnh Trí
 
Vol 52, No 6 (2014) Nghiên cứu chế tạo phân bón nhả chậm trên cơ sở khoáng sét và tinh bột biến tính Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Mạnh, Lê Bảo Trung, Nguyễn Việt Huy, Đào Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Văn Khôi, Trần Vũ Thắng, Nguyễn Văn Mạnh
 
Vol 53, No 4 (2015) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ KHẢO SÁT HIỆU ỨNG KÍCH KHÁNG BỆNH GAN THẬN MỦ TRÊN CÁ TRA (PANGASIANODON HYPOPHTHALMUS) CỦA OLIGOCHITOSAN VÀ OLIGOβ-GLUCAN Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Ngọc Duy, Đặng Văn Phú, Lê Anh Quốc, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Quốc Hiến, Phạm Đình Dũng, Phạm Duy Hải, Nguyễn Văn Nguyện
 
Vol 49, No 6 (2011) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ THỬ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA DUNG DỊCH NANO BẠC SỬ DỤNG CHITOSAN LÀM CHẤT KHỬ/CHẤT ỔN ĐỊNH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Vĩnh Hoàng, Nguyễn Xuân Mạnh, Vương Thị Kim Oanh, Lê Thị Mai Hoa, Trần Đại Lâm
 
Vol 52, No 5 (2014) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT HẠT NANO HỢP KIM RỖNG MPt (M=Co VÀ Fe) CHO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG PIN NHIÊN LIỆU Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Mậu Cừ, Nguyễn Quang Chính, Lê Trọng Lư, Ngô Thanh Dung, Trần Đắc Hải, Ngô Bá Thành, Vũ Quốc Thái
 
Vol 53, No 1 (2015) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU CACBORUN TỪ NANO SiO2 Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Sĩ Trọng Khanh, Trần Thị Thao, Nguyen Nang Dinh
 
Vol 49, No 3 (2011) NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU COMPOZIT TRÊN CƠ SỞ POLYPROPYLEN VÀ TRO BAY Ở TRẠNG THÁI NÓNG CHẢY Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Thái Hoàng, Nguyễn Vũ Giang, Nguyễn Thúy Chinh
 
Vol 52, No 2 (2014) NGHIÊN CỨU CHIẾT PHLOROTANNIN VỚI HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA TỪ RONG NÂU Sargassum mcclurei BẰNG PHƯƠNG PHÁP NGÂM DẦM CÓ HỖ TRỢ VI SÓNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Cuong Xuan Dang, Trần Thị Thanh Vân, Vũ Ngọc Bội, Bùi Minh Lý
 
Vol 53, No 5 (2015) NGHIÊN CỨU CHIẾT TÁCH DẦU TỪ SINH KHỐI VI TẢO HỌ BOTRYOCOCCUS SP LÀM NGUYÊN LIỆU CHO QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP BIODIESEL Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Trung Thành, Nguyen Dang Toan, Đinh Thị Ngọ
 
Vol 49, No 6 (2011) NGHIÊN CỨU CHU TRÌNH CHUYỂN HÓA AMONI TRONG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN NƯỚC ƯƠNG NUÔI CÁ BIỂN BẰNG BỂ LỌC SINH HỌC NGẬP NƯỚC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Văn Nhân, Nguyễn Đức Cự, Nguyễn Thị Thanh Hương
 
Vol 51, No 1 (2013) NGHIÊN CỨU CHỦNG XẠ KHUẨN HLD 3.16 CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN PHÂN LẬP TỪ VÙNG VEN BỜ BIỂN VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Phương Nhuệ, Vũ Thị Hạnh Nguyên, Phan Thị Hồng Thảo, Phạm Thanh Huyền, Phí Quyết Tiến, Lê Gia Hy
 
Vol 49, No 4 (2011) NGHIÊN CỨU CHUYỂN HÓA AXETON THÀNH ĐIAXETON ANCOL VÀ MESITYL OXIT TRÊN NHỰA ANIONIT Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Quang Tùng, Nguyễn Xuân Cảnh, Đặng Đình Bạch, Mai Tuyên, Vũ Thị Thu Hà
 
Vol 49, No 1 (2011) NGHIÊN CỨU CHUYỂN PHA VÀ CÁC TÍNH CHẤT ĐIỆN, TỪ TRONG CÁC HỢP CHẤT La2/3Ca1/3Mn1-xTMxO3- (TM = Cu VÀ Zn) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Văn Khải, Nguyễn Huy Sinh, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Thương
 
Vol 50, No 5 (2012) NGHIÊN CỨU CỐ ĐỊNH TẾ BÀO NẤM MEN ỨNG DỤNG TRONG LÊN MEN CỒN TỪ RỈ ĐƯỜNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Hương, Đặng Hồng Ánh, Nguyễn Thu Vân, Giang Thế Việt, Nguyễn Xuân Bách, Trần Ngọc Bích
 
Vol 53, No 6 (2015) NGHIÊN CỨU GẮN NANO BẠC LÊN MÀNG GỐM XỐP BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỬ IN-SITU Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Trần Thị Ngọc Dung, Nguyễn Hoài Châu
 
Vol 50, No 5 (2012) NGHIÊN CỨU GIÂM HOM CÂY XÁ XỊ CINNAMOMUM PARTHENOXYLON (JACK) MEISN. LÀM CƠ SỞ CHO CÔNG TÁC BẢO TỒN Ở VƯỜN QUỐC GIA TAM ĐẢO, TỈNH VĨNH PHÚC Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Phùng Văn Phê
 
Vol 53, No 4 (2015) NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KHÁNG VI KHUẨN STAPHYLOCOCCUS AUREUS KHI SỬ DỤNG KẾT HỢP CÁC LOẠI TINH DẦU VIỆT NAM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thu Trang, Nguyễn Thị Hoa
 
Vol 51, No 4 (2013) NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ KHỬ KHUẨN CỦA DUNG DỊCH SIÊU ÔXY HÓA TRÊN DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN BẠCH TUỘC Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hoài Châu, Hoàng Văn Tú, Nguyễn Văn Thành, Triệu Thị Mỹ Hạnh
 
Vol 51, No 6 (2013) NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG KÍCH KHÁNG BỆNH CỦA β-GLUCAN CẮT MẠCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾU XẠ ĐỐI VỚI CÁ RÔ PHI Abstract   PDF
Nguyễn Ngọc Duy
 
Vol 51, No 3 (2013) NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG LƯỠNG ỔN ĐỊNH QUANG HỌC TRONG TINH THỂ PHOTONIC PHI TUYẾN MỘT CHIỀU Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Văn Phú
 
Vol 53, No 2 (2015) NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI, CẤU TRÚC CỦA MÀNG THỤ ĐỘNG Cr3+ TRÊN LỚP MẠ KẼM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Thanh Hương, Lê Bá Thắng, Trương Thị Nam, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Khương, Lê Đức Bảo
 
Vol 51, No 4 (2013) NGHIÊN CỨU HOẠT HÓA HẠT TẾ BÀO NẤM MEN CỐ ĐỊNH SAU THỜI GIAN XÚC TÁC CHO QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Hương, Hoàng Đình Hòa, Đặng Hồng Ánh
 
Vol 52, No 5 (2014) NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH CỐ ĐỊNH CANXI CỦA ĐẠM CÁ PHÂN LẬP TỪ PHỤ PHẨM CÁ TRA (Pangasiushypophthalmus) Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Cao Thuy
 
Vol 50, No 1 (2012) NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA HOẠT CHẤT a-MANGOSTIN TÁCH RA TỪ VỎ QUẢ MĂNG CỤT GARCINIA MANGOSTANA L. Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Thị Tuyên, Mai Thị Hiên, Phí Thị Mơ, Nguyễn Thị Ngọc Dao, Quyền Đình Thi
 
Vol 54, No 5A (2016) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÒN CỦA LỚP PHỦ BIẾN TÍNH CROMAT TRÊN NHÔM VỚI SỰ CÓ MẶT CỦA KMnO4 Abstract   PDF
Phạm Thị Phượng
 
Vol 49, No 4 (2011) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU VÀ HẤP THU CHÌ Pb, Zn CỦA DƯƠNG XỈ PTERIS VITTATA L. Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trần Văn Tựa, Nguyễn Trung Kiên, Đỗ Tuấn Anh, Đặng Đình Kim
 
Vol 53, No 4 (2015) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ FLO CỦA HYDROXYAPATIT PHA TẠP MAGIE Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thu Phương, Võ Thị Hạnh, Đỗ Thị Hải, Lê Thị Duyên, Phạm Thị Năm, Đinh Thị Mai Thanh
 
Vol 51, No 1 (2013) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ ION Cu2+ CỦA TRO BAY PHẢ LẠI BIẾN TÍNH Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Tuấn Dung, Nguyễn Thanh Mỹ, Trần Thị Minh Huyền, Vũ Xuân Minh
 
Vol 52, No 1 (2014) Nghiên cứu khả năng tạo khí hydro sinh học trong điều kiện kị khí của vi khuẩn ưa nhiệt Thermoanaerobacterium aciditolerans Trau DAt phân lập ở Việt Nam. Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Yên, Lại Thúy Hiền, Nguyễn Thị Thu Huyền
 
Vol 52, No 1 (2014) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG THAY THẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN PI VÀ BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ BẰNG BỘ ĐIỀU KHIỂN DỰA TRÊN ĐẠI SỐ GIA TỬ CHO ĐỘNG CƠ MỘT CHIỀU Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Như Lân
 
Vol 49, No 6 (2011) NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH VỚI KHÁNG NGUYÊN POLYHEDRIN CỦA MONODON BACULOVIRUS (MBV) TRÊN CHUỘT BALB/c Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Giang An, Đỗ Khắc Hiếu, Đồng Văn Quyền, Đỗ Thị Thảo, Đinh Duy Kháng
 
Vol 52, No 1 (2014) NGHIÊN CỨU LÀM GIÀU CÁC THÀNH PHẦN CHỨA OXY VÀ TẠO HƯƠNG LIỆU TỪ TINH DẦU VỎ QUẢ CÓ MÚI Abstract
Hoàng Đình Hòa, Nguyễn Văn Lợi, Nguyễn Thị Minh Tú
 
Vol 51, No 3 (2013) NGHIÊN CỨU LÀM GIÀU ĐẤT HIẾM TỪ QUẶNG THẢI ĐỒNG SIN QUYỀN Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lưu Minh Đại, Phạm Minh Sơn, Đào Ngọc Nhiệm, Vũ Thế Ninh, Phạm Ngọc Chức, Đoàn Trung Dũng, Nguyễn Thành Anh
 
Vol 48, No 5 (2010) NGHIÊN CỨU LÊN MEN SINH TỔNG HỢP KHÁNG SINH NHỜ STREPTOMYCES 15.29-STREPTOMYCES MICROFLAVUS Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Cao Văn Thụ, Bui Viet Ha, Quách Thị Lê Hà, Nguyễn Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Thuý Hiền, Phan Văn Kiệm, Võ Thị Linh, Vũ Nguyên Thành, Võ Thị Thu Thuỷ
 
Vol 53, No 5 (2015) NGHIÊN CỨU LOẠI BỎ CATION Ca\(^{2+}\), Mg\(^{2+}\) BẰNG NHỰA TRAO ĐỔI ION LEWATIT MONO S108 TỪ DUNG DỊCH Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Vũ Thế Ninh, Lưu Minh Đại, Phạm Ngọc Chức, Đào Ngọc Nhiệm
 
Vol 49, No 6 (2011) NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN HƯƠNG LIỆU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CHÈ ĐEN ƯỚP HƯƠNG HOA QUẢ ĐÓNG TÚI LỌC Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Đỗ Văn Chương
 
Vol 51, No 6 (2013) NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY VÀ LÊN MEN CHỦNG VI KHUẨN PSEUDOMONAS PUTIDA ĐỂ THU NHẬN ENZYME URICASE Abstract   PDF
Phạm Thanh Hà
 
Vol 54, No 1A (2016) NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ CẤU TRÚC RỖNG NANO - SỰ THẨM THẤU KHÍ CỦA MÀNG GHÉP MẠCH ĐIỆN CỰC POLYMER SỬ DỤNG CHO PIN NHIÊN LIỆU Abstract   PDF
Nguyễn Hoàng Anh
 
Vol 53, No 3 (2015) NGHIÊN CỨU MỘT SỐ DẠNG TỒN TẠI CỦA THỦY NGÂN Ở VÙNG CỬA SÔNG BẠCH ĐẰNG Abstract   PDF (Tiếng Việt)
lê xuân sinh
 
Vol 54, No 2C (2016) NGHIÊN CỨU MỘT SỐ HOẠT CHẤT SINH DƯỢC TRONG LOÀI TU HÀI LUTRARIA RHYNCHAEMA Ở VÙNG BIỂN VÂN ĐỒN QUẢNG NINH – VIỆT NAM Abstract   PDF
Nguyễn Huy Nam
 
Vol 51, No 6 (2013) NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNH THÀNH HOA IN VITRO Ở CÂY TORENIA (TORENIA FOURNIERI L.) Abstract   PDF
Dương Tấn Nhựt
 
Vol 49, No 4 (2011) NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ KHẢO SÁT HỢP CHẤT ALKALOID ROTUNDINE TỪ CÂY BÌNH VÔI (STEPHANIA ROTUNDA LOUR Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Trịnh Ngọc Nam, Nguyễn Văn Vinh
 
Vol 54, No 1 (2016) NGHIÊN CỨU NHIỄU LOẠN TẦNG ĐIỆN LY TỨC THỜI BẰNG MÁY THU TÍN HIỆU TẦN SỐ RẤT THẤP TẠI NHA TRANG Abstract   PDF
Vinh Hao, Ngo van Tam, Tong van Tuat
 
Vol 49, No 2 (2011) NGHIÊN CỨU PHÂN HỦY MÀU NHUỘM DƯỚI SỰ HỖ TRỢ CỦA SIÊU ÂM Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Bùi Mạnh Hà, Bùi Nguyễn Hoàng Trinh, Lê Ngọc Thạch
 
Vol 52, No 4 (2014) Nghiên cứu phản ứng của cao su thiên nhiên lỏng epoxy hóa với ancol isoamylic Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Lê Đức Giang, Lê Thị Thu Hiệp
 
Vol 51, No 2 (2013) NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG KHÂU MẠCH QUANG HÓA CỦA MỘT SỐ HỆ KHÂU MẠCH QUANG TRÊN CƠ SỞ GLYXYDYL ETE CỦA NHỰA O – CREZOLFOMANDEHYT Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Hiền, Đỗ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Việt Triều
 
Vol 51, No 4 (2013) NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG TỔNG HỢP VÀ TRÙNG HỢP KHƠI MÀO BẰNG TIA TỬ NGOẠI CỦA DẦU VỎ HẠT ĐIỀU ACRYLAT HÓA Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Hiền, Mạc Văn Phúc, Đỗ Minh Thành
 
Vol 50, No 2 (2012) NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG TRÙNG HỢP CATION KHƠI MÀO BẰNG TIA TỬ NGOẠI CỦA MỘT SỐ HỆ TRÊN CƠ SỞ NHỰA EPOXY BIẾN TÍNH DẦU DỪA Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Xuân Hiền, Nguyễn Thị Thường
 
Vol 50, No 5 (2012) NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP VON-AMPE HÒA TAN PHÂN TÍCH DẠNG SELEN HỮU CƠ DIMETYL DISELENUA Abstract   PDF (Tiếng Việt)   PDF (Tiếng Việt)
Lê Thị Duyên, Lê Đức Liêm, Lê Lan Anh
 
Vol 49, No 4 (2011) NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHẾ NƯỚC KHỬ TRÙNG SIÊU Ô XY HOÁ Abstract   PDF (Tiếng Việt)
Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Hoài Châu, Nguyễn Đình Cường, Hoàng Thị Thanh Bình
 
751 - 900 of 1489 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>