Chemical composition of essential oils of Annona squamosa L. and Annona reticulata L. from Vietnam

Tran Minh Hoi, Do Ngoc Dai, Tran Dinh Thang

Abstract


Hàm lượng tinh dầu trong lá của loài na (Annona squamosa L.) và bình bát (Annona reticulata L.) ở Việt Nam lần lượt là 0,2 và 0,3%. Bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ liên hợp (GC/MS), 39 hợp chất được tách ra từ lá bình bát, chiếm 92,4% tổng lượng tinh dầu với các thành phần chính là -elemen (36,5%), germacren D (16,0%), -caryophyllen (5,3%), -bourbonen (4,7%) và -copaen (4,3%). Sáu mươi tám hợp chất được tách ra từ tinh dầu lá loài na, chiếm 84,4% tổng lượng tinh dầu, trong đó -caryophyllen (20,0%), camphen (11,5%), -pinen (4,3%), -humulen (3,7%), -cadinol (3,7%), -elemen (3,5%), bicyclogermacren (3,4%), cadina-1,4-dien (3,4%), -elemen (3,2%) và cyperen (3,2%).
DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7160/v33n3.766 Display counter: Abstract : 147 views. Không đề (Tiếng Việt) : 80 views.

 

          mitra usaha tani       budidayatani.com

Editorial Office:

1st Floor, A16 Building, 18B Hoang Quoc Viet Street, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam

Tel: (+84) 24 3791 7101

Email: tapchisinhhoc@vjs.ac.vn