Author Details

Phan, Dang Doan, Viện Sinh học Nhiệt đới, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  • Vol 41, No 1 (2019) - Articles
    Cladoceran diversity in Vinh Long province and redescription of the rare species Grimaldina brazzai richard, 1892 (Macrotricidae, Anomopoda, Branchiopoda) for zooplankton fauna Vietnam
    Abstract  PDF