Author Details

Yen, Dang Thi, 1Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KH & CN Việt Nam