Author Details

Hồng, Đặng Diễm, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Vietnam

  • Vol 14, No 2 (2016) - Articles
    Using biomass of heterotrophic marine microalga Schizochytrium for improving docosahexaenoic acid (DHA, C22:6-3) in chicken eggs
    Abstract  PDF