Author Details

Hà, Nguyễn Thị Hoài, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học, Đại học Quốc gia Hà Nội, Vietnam