Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Nghiên cứu thành phần hóa học loài hải miên Amorphinopsis excavans

Hoàng Lê Anh Tuấn, Đan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Cúc, Dương Thị Hải Yến, Dương Thị Dung, Nguyễn Xuân Nhiệm, Bùi Hữu Tài, Trần Hồng Quang, Nguyễn Hoài Nam, Phạm Hải Yến, Châu Văn Minh, Phan Văn Kiệm

Abstract


From the methanol extract of Vietnamese marine sponge Amorphinopsis excavans, five known compounds, 24-methylcholestane-3β,5α,6β,25-tetrol 25-monoacetate (1), 24-methylcholestane-1b,3β, 5α, 6β,25-pentol 25-monoacetate (2), (2S)-1-O-(2′,3′,4′,5′-tetrahydroxycyclopentyl)-3-O-(10′′-methylhexadecyl)glycerol (3), thymine (4), and cholesterol (5) were isolated. Their structures were identified by various spectroscopic methods in comparison with the literature values. Compounds 1 and 2 were isolated from soft corals but from this genus for the first time.

Keywords: Amorphinopsis excavans, Vietnamese marine sponge, polyhydroxysterol.


Keywords


Amorphinopsis excavans, Vietnamese marine sponge, polyhydroxysterol

Display counter: Abstract : 97 views. PDF (Tiếng Việt) : 0 views.